აგროსერვის ცენტრში "განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები" საგრანტო პროგრამა ხორციელდება. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

სიახლეების არქივი

შემოღობვითი სამუშაოები...

2012-01-15

ჩაქვის, გვარა–ხუცუბნისა და ახალსოფლის ნაკვეთებზე მიმდინარეობს შემოღობვითი სამუშაოები.

მცენარეთა გაახლებული ჯიშები...

2011-12-10

ესპანეთიდან და თურქეთის რესპუბლიკიდან ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის მიერ“ შემოტანილი იქნა ციტრუსოვნებისა და ხეხილოვნების ნერგები (ციტრუსოვნების 6 სახეობიდან 37 ჯიში, ხეხილოვნების 11 სახეობიდან 17 ჯიში, სულ – 4512 ნერგი), რომლებიც გამოზამთრების მიზნით დაპიკირებული იქნა ჩაქვში მდებარე კვალსათბურებში. ამჟამად ნერგების მდგომარეობა სავსებით ამართლებს ბიოლოგიური პროცესების...

წყალშემკრები არხები...

2011-11-11

ჩაქვის, ახალსოფლისა და გვარა–ხუცუბნის ნაკვეთებზე გაიწმინდა ძველი და გაიჭრა ახალი წყალშემკრები არხები.

მიმდინარე სამუშაოები...

2011-10-15

   დაბა ჩაქვისა და გვარა–ხუცუბნის ნაკვეთებზე მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები ჩაისა და სხვადასხვა ბუჩქნარისაგან, ასევე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს გაწმენდილი ნაკვეთების მულჩირება.

ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრზე" გადაცემული სახელმწიფო ქონება...

2011-09-11

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 ოქტომბრის N0: 2046 განკარგულების საფუძველზე ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრს“ უზურფრუქტის ფორმით გადაეცა სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი უძრავი ქონება: ქ. ბათუმი – 843,5 კვ.მ შენობა ნაგებობა, 1184 კვ.მ არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ნაკვეთით, ქ. ქობულეთში, სოფ. გვარა – 29.308 კვ.მ და 2837 კვ.მ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები 548.9 კვ.მ შენობა ნაგებობით, სოფ. ხუცუბანი...

ა(ა)იპ "აგროსერვის ცენტრის" შესახებ...

2011-07-07

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ აჭარის ა.რ. მთავრობის 2007 წლის 3 აპრილის No: 32 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის  “დ1” ქვეპუნქტისა და მე-4 მუხლის მეორე პუნქტის “კ” ქვეპუნქტის საფუძველზე 7.07.2011...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34