1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

ბეჭდვითი მედია

მანდარინის პერსპექტიული ჯიშის ტიახარა-უნშიუს ბაღის გაშენების აგროტექნოლოგია
ციტრუსოვანთა დარაიონებული და შემოტანილი ჯიშების მოკლე დახასიათება
ციტრუსოვან მცენარეთა ვარჯის ფორმირება და მსხმოიარე ნარგაობათა მოვლა
ციტრუსის მავნებელი დაავადებები
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პროდუქტიულობის გაზრდა
ცოფი, ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი
ჯილეხი (ციმბირული წყლული), თურქული
მეფრინველეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა
ხეხილის მავნებელი დაავადებები
აჭარაში გავრცელებული ვაზის ზოგიერთი ჯიშის სამურნეო დახასიათება და მოვლა მოყვანის ტექნოლოგია
ვაზის და ბოსტნეულის მავნებელი დაავადებები
ციტრუსის, ხეხილის, ბოსტნეულის, კარტოფილის ნარგავების მინერალური სასუქებით კვება და მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები
მეძროხეობა
მეთევზეობა
ბროილერი
მეღორეობა
მეკვერცხული ქათამი
ბოცვერი
მეფუტკრეობა
ციტრუსის მავნებელ დაავადებები
აჭარაში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სამეურნეო დახასიათება და მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია
ვაზისა და ბოსტნეულის მავნებელ-დაავადებები
ხეხილის მავნებელ-დაავადებები
ჯილეხი (ციმბირული წყლული) თურქული
სიმინდი მოვლა -მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები და გავრცელებულ დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები
თხილის გაშენება და დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები
მეძროხეობა
მეფუტკრეობა
ბროილერი
ნიადაგის აგროქიმიური კვლევა
ფურის ხელოვნური განაყოფიერება