თანამშრომლებიგოჩა ბერიძე
დირექტორი


ედუარ ფუტკარაძე
დირექტორის მოადგილე


ლევან ბოლქვაძე
დირექტორის მოადგილე


ირაკლი ჯაფარიძე
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი     


მირზა სუქნიშვილი

მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ხემძღვანელი

იოსებ აბულაძე
ირექტორის მოადგილე


ჯუმბერ აბაშიძე
ახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსი


ლამარა გოგუაძე
ბუღალტრული აღრიცხვისა და საფინანსო ანგარიშგების სამსახურის უ